Ελάχιστο όριο αριθμού εργαζομένων ανά ωφελούμενο στις μονάδες ψυχικής υγείας

27-12-2019

Στον προσδιορισμό αναλογίας εργαζομένων/ωφελουμένων ανά τύπο Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προχώρησε το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ελάχιστης ενδεδειγμένης στελέχωσης των Μονάδων. Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο και «με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας», καθορίζονται οι κάτωθι ελάχιστες αναλογίες εργαζομένων/ωφελουμένων ανά τύπο Μονάδας:

Τύπος Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης / Αναλογία εργαζομένων/ωφελουμένων
1. Οικοτροφείο τύπου Α1 / 1,3
2. Οικοτροφείο τύπου Α2 / 1,2
3. Οικοτροφείο τύπου Α3 / 1,2
4. Οικοτροφείο τύπου Α4 / 1,4
5. Οικοτροφείο τύπου Α5 / 0,95
6. Οικοτροφείο τύπου Α6 / 1,5
7. Οικοτροφείο τύπου Α7 / 1,8
8. Οικοτροφείο τύπου Α8 / 1,7
9. Οικοτροφείο τύπου Α9 / 1,3
10. Ξενώνας τύπου Β1α / 1,2
11. Ξενώνας τύπου Β1β / 1,2
12. Ξενώνας τύπου Β1γ / 1,2
13. Ξενώνας τύπου Β2 / 1,3
14. Προστατευμένα Διαμερίσματα / 0,25

Οι παραπάνω αναλογίες συνιστούν την ελάχιστη ενδεδειγμένη στελέχωση ανά τύπο Μονάδας, την οποία οφείλουν να τηρούν οι φορείς στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης των οποίων η λειτουργία τους έχει ανατεθεί. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων κάθε Μονάδας καθορίζεται από τη διοίκηση του φορέα σε συνεργασία με τον Επιστημονικά υπεύθυνο και την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα της Μονάδας, βάσει του βαθμού λειτουργικότητας των ωφελούμενων.

Σε κάθε περίπτωση, το κόστος λειτουργίας της Μονάδας, όπως αυτό διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων, θα πρέπει να εναρμονίζεται με το ποσό που προκύπτει βάσει της ημερήσιας αποζημίωσης.